TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1.

Trần Thị Hải Vân

Trưởng Phòng

02393.881572

2.

Trần Thị Thúy Vinh

Phó Trưởng Phòng

02393.881572

3.

Trần Đình Chiến

Phó Trưởng Phòng

02393.881572

4.

Trần Thị Lân

Chuyên viên

02393.881572

5.

Nguyễn Việt Dũng

Chuyên viên

02393.737888

6.

Trần Thị Ngân

Chuyên viên

02393.881572

7.

Trần Minh Hải

Chuyên viên

02393.881572