TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1.

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Phó Giám đốc phụ trách

02393.579999

2.

Dương Đình Hạnh

Phó Giám đốc

02393.579999

3.

Lê Đình Nuôi

Trưởng phòng HC-TH

02393.854721

4.

Nguyễn Văn Long

P. Trưởng phòng Nghiệp vụ

02393.579999

5.

Võ Thế Kỳ

Đấu giá viên

02393.579999

6.

Thái Văn Hỷ

Chuyên viên

02393.579999

7.

Nguyễn Anh Tùng

Chuyên viên

02393.579999

8.

Trần Thị Hiền

Chuyên viên

02393.854721

9.

Đinh Xuân Trúc

Lái xe

02393.854721