Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Danh mục các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch (ban hành kèm theo Thông tư số 08.A/2010/TT-BTP)
 • Ngày 10 tháng 05 năm 2010, Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
 • Ngày 10 tháng 05 năm 2010, Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Để triển khai Thông tư  này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan:

  Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  Công văn số : 1784/BTP-HCTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch

  - Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ,sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch)

  Danh mục I: Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp in, phát hành

  Số TT

  Tên mẫu

  Ký hiệu

  A

  05 LOẠI SỔ HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2006/NĐ-CP

   

  01

  Sổ đăng ký khai sinh

  TP/HT-2010-KS

   

  02

  Sổ đăng ký kết hôn

  TP/HT-2010-KH

   

  03

  Sổ đăng ký khai tử

  TP/HT-2010-KT

   

  04

  Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  TP/HT-2010-XNHN

   

  05

  Sổ đăng ký việc giám hộ/nhận cha, mẹ, con

  TP/HT-2010-GH/CMC

   

  B

  03 LOẠI BẢN CHÍNH BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP (SỬ DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ, UBND CẤP HUYỆN, SỞ TƯ PHÁP VÀ CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

   

  01

  Giấy khai sinh (Bản chính)

  TP/HT-2010-KS.1

   

  02

  Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)

  TP/HT-2010-KH.2

   

  03

  Giấy chứng tử (Bản chính)

  TP/HT-2010-KT.1

   

  C

  02 BẢN CHÍNH BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ VIỆC KẾT HÔN; NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2006/NĐ-CP

   

  01

  Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính)

  TP/HTNNg-2010-KH.2

   

  02

  Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính)

  TP/HTNNg -2010-CMC.2

   

   

  Danh mục II: Các biểu mẫu hộ tịch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

   

     

  Số TT

  Tên mẫu

  Ký hiệu

  A

  40 BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP

   

  I

  13 biểu mẫu bản chính

   

  I.1

  08 biểu mẫu bản chính sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tư pháp

   

  01

  Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)

  - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

  TP/HT-2010-CMC.1

   

   

  02

  Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) 

  - ghi chú tại Sở Tư pháp

  TP/HT-2010-CMC.GC.1

   

   

  03

  Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

  - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

  TP/HT-2010-GH.1

   

   

  04

  Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính)

  - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

  TP/HT-2010-GH.2

   

   

  05

  Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

  - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

  TP/HT-2010-GH.3

   

   

  06

  Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính)

  - mẫu sử dụng tại  Sở Tư pháp

  TP/HT-2010-GH.4

   

   

  07

  Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) 

  - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

   

  TP/HT-2010-TĐCC.1

   

   

  08

  Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) 

  - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

   

  TP/HT-2010-TĐCC.2

   

   

  I.2

  05 biểu mẫu bản chính sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

   

  09

  Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)

  TP-NG/HT-2010-CMC.2

   

   

  10

  Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)     

  - ghi chú tại Cơ quan đại diện Việt Nam

                                                             

   

  TP-NG/HT-2010-CMC.GC..2

  11

  Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

  TP-NG/HT-2010-GH.5

   

  12

  Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính)

  TP-NG/HT-2010-GH.6

   

   

  13

  Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính)

   

   

  TP-NG/HT-2010-TĐCC.3

  II.

  18 biểu mẫu bản sao

   

  II.1

  03 biểu mẫu bản sao (sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)

   

  01

  Giấy khai sinh (bản sao)

  TP/HT-2010-KS.1.a

   

   

  02

  Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản  sao)

  TP/HT-2010-KH.2.a

   

   

  03

  Giấy chứng tử (Bản  sao)

  TP/HT-2010-KT.1.a

   

   

  II.2

  07 biểu mẫu bản sao sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp

   

  04

  Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản  sao)              

  - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

  TP/HT-2010-CMC.1.a

   

   

  05

  Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)

  - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

  TP/HT-2010-GH.1.a

   

   

  06

  Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản  sao)

  - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

  TP/HT-2010-GH.2.a

   

   

  07

  Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)

  - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

  TP/HT-2010-GH.3.a

   

   

  08

  Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản  sao)

  - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

  TP/HT-2010-GH.4.a

   

   

  09

  Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao)

  - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

   

  TP/HT-2010-TĐCC.1.a

   

   

  10

  Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại  Sở Tư pháp

   

  TP/HT-2010-TĐCC.2.a

   

   

  II.3

  04 biểu mẫu bản sao sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở  nước ngoài

   

  11

  Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản  sao)

  TP-NG/HT-2010-CMC.2.a

   

   

  12

  Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)

  TP-NG/HT-2010-GH.5.a

   

   

  13

  Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản  sao)

  TP-NG/HT-2010-GH.6.a

   

   

  14

  Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao)

   

  TP-NG/HT-2010-TĐCC.3.a

   

   

  II.4

  04 biểu mẫu bản sao sử dụng tại Bộ Ngoại giao

   

  15

  Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con  (Bản sao)                                                      

  TP-NG/HT-2010-CMC.3.a.

   

   

  16

  Quyết định công nhận việc giám hộ  (Bản sao)                                       

  TP-NG/HT-2010-GH.7.a

   

   

  17

  Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao)

  TP-NG/HT-2010-GH.8.a

   

   

  18

  Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao)

   

   

  TP-NG/HT-2010-TĐCC.4.a

  III

  02 biểu mẫu  tờ khai

   

  1.3.1

  Biểu mẫu tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã, Sở Tư pháp và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

   

  01

  Tờ khai đăng ký kết hôn

  TP/HT-2010-KH.1

   

   

  1.3.2

  Biểu mẫu tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

   

  02

  Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  TP/HT-2010-XNHN.1

   

   

  IV

  07 Biểu mẫu khác

   

  IV.1

  04 mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp

   

  01

  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

  TP/HT-2010-XNHN.2

   

   

  02

  Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

  TP/HT-2010-XNGC.1

   

   

  03

  Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tư pháp

  TP/HT-2010-TK.1

  04

  Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)

  - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

  TP/HT-2010-TK.2

  IV.2

  03 mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

   

  05

  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  TP-NG/HT-2010-XNHN.3

   

   

  06

  Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  TP-NG/HT-2010-XNGC.2

   

   

  07

  Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch

  TP-NG/HT-2010-TK.3

  B

  06 BIỂU MẪU DÙNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/NĐ-CP

   

  I

  02 biểu mẫu bản sao

   

  01

  Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao)

  TP/HTNNg-2010-KH.2.a                 

  02

  Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao)

  TP/HTNNg-2010-CMC.2.a

   

   

  II

  02 biểu mẫu Tờ khai

   

  01

  Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ hết hôn

  TP/HTNNg-2010-KH.3

   

   

  02

  Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

  TP/HTNNg-2010-CMC.1

   

   

  III

  02 biểu mẫu khác

   

  01

  Lý lịch cá nhân (của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn)

  TP/HTNNg-2010-KH.4

   

   

  02

  Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

  TP/HTNNg-2010-KH.5

   

   

   

  Các mẫu Quyết định

  Các mẫu Bản sao, tờ khai

  (Nguồn www.moj.gov.vn)


Thông báo