Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Chứng thực ngoài trụ sở
 •  
 • Những trường hợp được thực hiện chứng thực ngoài trụ sở:

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, trừ trường hợp chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác.

  Như vậy, trường hợp chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác thì việc chứng thực có thể được thực hiện ngoài trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

  Lưu ý khi thực hiện chứng thực ngoài trụ sở:

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì khi thực hiện chứng thực phải ghi rõ địa điểm chứng thực; trường hợp chứng thực ngoài trụ sở phải ghi rõ thời gian (giờ, phút) chứng thực.

  Như vậy, khi thực hiện chứng thực ngoài trụ sở, ngoài việc ghi địa điểm chứng thực còn phải ghi rõ thời gian (giờ, phút) chứng thực.


Thông báo