Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Danh mục Biểu mẫu trong lĩnh vực nuôi con nuôi (Ban hành kèm theo thông tư số 24/2014/TT- BTP ngày 29/12/2014)
 • Ngày 29/12/2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 24/2014/ TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 /6/ 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.
 • STT

  LOẠI BIỂU MẪU

  KÝ HIỆU

   

  Mục I. Biểu mẫu do Sở Tư pháp in, phát hành

   

  01

  Sổ đăng ký nuôi con nuôi

  TP/CN-2011/SĐK

   

   

  02

  Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (bản chính - mẫu sử dụng cho việc đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)

  TP/CN-2011/CN.01

   

   

  Mục II. Biểu mẫu do Bộ Tư pháp in, phát hành

   

  03

  Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (bản chính - mẫu sử dụng cho việc đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

  TP/CN-2011/CNNNg.01

   

   

  04

  Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (mẫu giấy phép do Bộ Tư pháp cấp cho tổ chức con nuôi nước ngoài)

  TP/CN-2011/CNNNg.03

   

   

   

  Mục III. Biểu mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp  

   

  05

  Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (bản sao - mẫu sử dụng cho việc đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)

  TP/CN-2011/CN.01.a

   

   

  06

  Đơn xin nhận con nuôi (dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

  TP/CN-2014/CN.02

   

   

  07

  Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

  TP/CN-2014/CN.03

   

   

  08

   Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

  TP/CN-2011/CN.04

   

   

  09

  Phiếu đăng ký nhận con nuôi

  TP/CN-2011/CN.05

   

   

  10

  Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi (mẫu sử dụng cho người nhận con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)

  TP/CN-2011/CN.06

   

   

  11

  Biên bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi trong nước

  TP/CN-2014/CN.07

   

   

  12

  Biên bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi

  TP/CN-2014/CN.07.a

   

   

  13

  Biên bản giao nhận con nuôi (dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

  TP/CN-2011/CN.08

   

   

  14

  Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

  TP/CN-2011/CN.09

   

   

  15

   Giấy xác nhận ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  TP/CN-2011/CN.10

   

  16

  Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (bản sao - mẫu sử dụng cho việc đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

  TP/CN-2011/CNNNg.01.a

   

   

  17

  Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài (mẫu của Bộ Tư pháp chứng nhận việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam)

  TP/CN-2014/CNNNg.02

   

   

  18

  Đơn xin nhận đích danh trẻ em Việt Nam làm con nuôi

  TP/CN-2014/CNNNg.04

   

   

  19

  Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (không đích danh - dùng cho trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ thông qua tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam)

  TP/CN-2014/CNNNg.04.a

   

   

  20

  Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em

  TP/CN-2014/CNNNg.05

   

   

  21

  Biên bản giao nhận con nuôi (dùng cho trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài)

  TP/CN-2011/CNNNg.06

   

   

  22

  Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (dùng cho trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài)

  TP/CN-2014/CNNNg.07

   

   

  23

  Biên bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài

  TP/CN-2014/CNNNg.08

   

   

  24

   Đơn xin cấp phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  TP/CN-2011/CNNNg.08.a

   

   

  25

  Đơn xin sửa đổi, gia hạn giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  TP/CN-2011/CNNNg.08.b

   

   

  26

  Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế (Danh sách 1)

  TP/CN-2014/DS.01

   

   

  27

   Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài (Danh sách 2)

  TP/CN-2014/DS.02

   

   

   

Thông báo