Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, giải quyết kịp thời, thống nhất, hiệu quả yêu cầu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, ngày 13/8/2013, UBND tỉnh ra Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 •           Với nguyên tắc phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương và được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức,  Quy chế phân định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Theo đó, Sở Tưpháp là cơ quanchủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. Các Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tài Chính, Nội Vụ, Thông tin và truyền thông, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Cục Thi hành án dân sự, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, đơn vị khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện tốt công tác này.

            Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung cụ thể như: Xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đăng ký, quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật; rà soát văn bản pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giao dịch bảo đảm; tổ chức kiểm tra công tác giao dịch bảo đảm theo định kỳ; bố trí nhân lực, kinh phí trang bị cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực này; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến giao dịch bảo đảm.

            Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tạo cơ sở pháp lý để hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

  Tải về tại đây

  Hạnh Ngân


Thông báo