Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Một số nội dung cơ bản của các Nghị quyết được Hội đồng nhân tỉnh khóa XVII thông qua
 • Trong 03 ngày từ 13/7/2017 – 15/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã tiến hành kỳ họp thứ 4 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2017. Tại  kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết. Sau đây tôi xin được giới thiệu một số nội dung của các Nghị quyết này.

 • 1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

  Trên cơ sở đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong những tháng cuối năm; HĐND tỉnh đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017:

  Thứ nhất, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Bảo đảm tăng trưởng cao khu công nghiệp, trọng tâm là ngành công nghiệp chế biến chế tạo và sản xuất phân phối điện; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành thương mại dịch vụ.

  Thứ hai,tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2017. Rà soát, đánh giá toàn diện quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp. Tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng về giao đất, giao rừng; hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án khai thác tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp.

  Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường. Đồng thời triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện các chính sách khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng.

  Thứ tư, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, kiên trì và quyết tâm trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung hoàn thiện các quy định chính sách, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí của các xã thực hiện Chương trình Nông thôn mới đến năm 2020.

  Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh; đẩy nhanh tiến độ Trung tâm hành chính công thí điểm cấp huyện; sắp xếp kiện toàn các Ban quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương và đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm túc quy định về xây dựng văn hóa công sở. Hoàn thiện các quy định về quy trình thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, xúc tiến và triển khai dự án đầu tư; đẩy nhanh thủ tục một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký đầu tư có sử dụng đất. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương.

  Thứ sáu, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Rà soát lại các nguồn thu đạt thấp để có biện pháp khắc phục, chỉ đạo và đôn đốc thu nộp kịp thời. Bảo đảm cơ bản các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán; dành nguồn để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội trong 6 tháng cuối năm; tiết kiệm triệt để để chi thường xuyên. Triển khai xây dựng Kế hoạch tài chính công trung hạn giai đoạn 2018-2020; đẩy nhanh lộ trình giao tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp.

  Thứ bảy, tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội. Trọng tâm là:

  - Tổ chức tốt năm học 2017-2018, xây dựng Đề án phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2017-2025.

  - Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

  - Chú trọng giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe; nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT.

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là đối tượng lao động bị ảnh hưởng sự cố môi trường, người dân bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; triển khai các hoạt động và tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ; xử lý hồ sơ tồn đọng,  bảo đảm quyền lợi cho người có công; thực hiện tốt các chính sách phúc lợi xã hội, an sinh xã hội.

  - Chú trọng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, tạo niềm tin và đồng thuận trong Nhân dân, xã hội.

  Thứ tám là, triển khai có hiệu quả các Đề án, chính sách của tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện, tập trung chỉ đạo giải quyết thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án đầu tư.

  Thực hiện kịp thời kết luận của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm soát chặt chẽ, triệt để các nội dung khắc phục và quy trình vận hành chạy thử dự án Formosa. Tập trung chỉ đạo, chủ động các phương án ứng phó thiên tai, bão lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở; diễn tập tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão.

  Thứ chín là,tập trung giải quyết tồn động, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo daì. Rà soát lại các vụ việc tồn đọng ở cả 3 cấp; trọng tâm là giải quyết các vụ việc đã có kết luận, chỉ đạo; xây dựng khung lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể, quyết định thời hạn cuối cùng để có kết luận xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

  Thứ mười là, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, hoàn thiện, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, khu vực trọng yếu; kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; không để xảy ra điểm nóng; giữ vững ổn đỉnh tình hình. Tấn công trấn áp mạnh mẽ đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, điều tra xử lý nghiêm, kịp thời các vụ án hình sự, nhất là các vụ án còn tồn đọng. Tăng cường chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở.

  2. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020.

  Quy định tỷ lệ phân bổ cho các cấp ngân sách từ nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và áp dụng cho các Chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Tạo điều kiện để Thị xã Kỳ Anh có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020.

  3. Nghị quyết về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

  Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao Công nghệ sinh học trong các lĩnh vực nông – lâm -ngư nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, y –dược và bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường; thúc đẩy phong trào ứng dụng Công nghệ sinh học rộng khắp trong các ngành, địa phương, các tổ chức kinh tế; đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

  4. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020.

  Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020:

  - Lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường: Đầu tư kết cấu hạ tầng; đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió; đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.

  - Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn: Đầu tư các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp được tỉnh khuyến khích.

  - Lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp phụ trợ: Đầu tư hạ tầng công nghiệp, cụm công nghiệp.

  - Lĩnh vực xã hội hóa hạ tầng xã hội: Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (Nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên…); đầu tư xây dựng mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, văn hóa, thể dục thể thao, công viên; đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương; di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.

  5. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  Thông qua danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm 33 dự án, cụ thể:

  - Lĩnh vực hạ tầng giao thông (14 dự án);

  - Hệ thống cung cấp nước sạch ( 04 dự án);

  - Hạ tầng cụm công nghiệp, thương mại (08 dự án);

  - Đường dây tải điện ( 01 dự án);

  - Hạ tầng văn hóa, thể thao và các dịch vụ có liên quan (03 dự án);

  - Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (03 dự án).

  6.Nghị quyết về thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017.

  - Thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất (bổ sung) năm 2017 trên địa bàn tỉnh với 272 công trình, dự án, tổng diện tích 364,81 ha.

  - Thông qua Danh mục các công trình dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (bổ sung) năm 2017 trên địa bàn tỉnh với 180 công trình, dự án có tổng diện tích 171,41 ha (144,04 ha-đất trồng lúa, 20,22 ha –đất rừng phòng hộ).

  7.Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh.

  Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sự dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung chủ yếu sau:

  - Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  Đất nông nghiệp: Hiện trạng năm 2015: 481.448,77 ha, diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 476.984,50 ha.

  Đất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2015: 85.803,76 ha, diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 105.445,97 ha.

  Đất chưa sử dụng: Hiện trạng năm 2015: 31.814,11 ha, diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 16.636,18 ha.

  Đất khu kinh tế: Hiện trạng năm 2015: 79.466,00 ha, diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 79.466,00 ha.

  Đất đô thị: Hiện trạng năm 2015: 35.008,03 ha, diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 38.099,01 ha.

  - Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: Kỳ đầu (2011-2015): 10.551,91 ha, kỳ cuối (2016-2020): 17.749,80 ha.

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: Kỳ đầu (2011-2015): 2.186,08 ha, kỳ cuối (2016-2020): 6.196,74 ha.

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: Kỳ đầu (2011-2015): 7,92 ha, kỳ cuối (2016-2020): 60,81 ha.

  -  Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đất nông nghiệp: Kỳ đầu (2011-2015): 2.547,31 ha, kỳ cuối (2016-2020): 13.196,31 ha.

  Đất phi nông nghiệp: Kỳ đầu (2011-2015): 736,10 ha, kỳ cuối (2016-2020): 1.981,63 ha.

  8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  Quy định sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

  - Sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

  - Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 11%.

  9. Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

  - Đối với Thanh tra tỉnh:

  + Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm.

  + Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng/năm.

  + Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ 20 tỷ đồng/năm.

  - Đối với thanh tra các sở, tranh tra các huyện, thành phố, thị xã:

  +Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm.

  + Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm.

  + Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.

  10. Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người Cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020.

  - Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người Cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020 như sau:

  + Người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi chưa có thể BHYT: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

  + Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình: Ngoài 30% mức đóng bảo hiểm y tế do Ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT.

  11. Nghị quyết về việc đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  - Mục tiêu: Giai đoạn 2017-2020 toàn tỉnh tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 53.570 người. Trong đó: Nhóm nghề công nghiệp-xây dựng 17.142 người, chiếm 32%; nhóm nghề thương mại – dịch vụ 17.678 người, chiếm 33%; nhóm nghề nông – lâm-ngư nghiệp 18.750 người, chiếm 35%. Sau đào tạo tỷ lệ lao động có việc làm mới hoặc tiếp tục làm việc cũ nhưng có thu nhập cao hơn đạt từ 75-80%.

  - Đối tượng:

  + Lao động có độ tuổi từ đủ 15 đến 60 tuổi đối với nam, từ đủ 15 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ; có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, bao gồm: Người lao động là phụ nữ; người khuyết tật. Người lao động có hộ khẩu thường trú tại các xã; tại các phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc người thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp, đất kinh doanh bị thu hồi. Người lao động thuộc các hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt. Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, tham gia học nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ, nhiệm vụ. Người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng, chưa được xóa án tích.

  + Ưu tiên đào tạo nghề cho lao động là người khuyết tật; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm; ngư dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.

  12. Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó: Mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2017-2018:

  - Cấp học mầm non: Miền núi: 30.000 đồng/tháng/học sinh; nông thôn: 50.000 đồng/tháng/học sinh; thành thị: 120.000 đồng/tháng/học sinh.

  - Cấp học Trung học cơ sở: Miền núi: 35.000 đồng/tháng/học sinh; nông thôn: 45.000 đồng/tháng/học sinh; thành thị: 80.000 đồng/tháng/học sinh.

  13. Nghị quyết về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  Đối tượng áp dụng: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

  14. Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

  Đặt tên 29 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

  15.Nghị quyết về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tạicác xã: Cẩm Hưng, Cẩm Dương, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

  16. Nghị quyết tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh.

  Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016”; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện 8 nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

  17. Nghị quyết về chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

  Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. Ngoài giám sát thường kỳ tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

  18. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

  Xác nhận ông Võ Văn Phúc, Chánh Thanh tra tỉnh đã trúng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021./.

  Hoa Phượng


Thông báo