Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
 • Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1793/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.
 •           Theo đó, có 24 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực xây dựng gồm: (1) Thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; (2) Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách; (3) Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn khác; (4) Thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; (5) Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách; (6) Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn khác; (7) Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; (8) Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế 2 bước; (9) Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng; (10) Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình; (11) Cấp lại giấy phép xây dựng; (12) Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến; (13) Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến; (14) Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo; (15) Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng; (16) Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo; (17) Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn; (18) Cấp giấy phép xây dựng cho dự án; (19) Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; (20) Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình; (21) Điều chỉnh giấy phép xây dựng; (22) Gia hạn giấy phép xây dựng; (23) Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động xây dựng tại Việt Nam; (24) Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

            Có 02 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực nhà ở gồm: (1) Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (trừ đối với nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội) do UBND tỉnh chấp thuận; (2) Lựa chọn Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại (trường hợp chỉ định Chủ đầu tư)

            Có 02 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực kinh doanh bất động sản gồm: (1) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở do UBND tỉnh quyết định việc đầu tư; (2) Thông báo về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

            Có 04 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực quy hoạch gồm: (1) Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (đầu tư); (2) Thẩm định tổng mặt bằng sử dụng đất XD công trình (dự án đầu tư); (3) Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; (4) Thẩm định đồ án quy hoạch

            Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành; thay thế Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

            Tất cả các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố đều được đăng tải, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (http://csdl.thutuchanhchinh.vn), trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn), Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (http:// http://soxaydung.hatinh.gov.vn) và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh để cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện./.

  Hải Sơn


Thông báo