Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Một số kết quả nổi bật thực hiện Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • Ngày 01/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025. Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tham mưu Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 30/9/2015 về việc thực hiện Đề án đổi mới Công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án đã thu được nhiều kết quả cao.
 • Về công tác truyền thông, Trung tâm đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: Tuyên truyền qua Đài phát thanh truyền hình, báo chí, bản tin chuyên ngành, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, in ấn và cấp phát tờ gấp, tờ rơi;…. phối hợp với UBND các xã nghèo, các xã có thôn đặc biệt khó khăn thực hiện chuyên mục phát thanh “Trợ giúp pháp lý với người dân” và tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý với 173 cuộc tại các xã nghèo và thôn đặc biệt khó khăn thuộc huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Lộc Hà, Đức Thọ, Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh để giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nên nhiều người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý biết, tìm đến với Trung tâm để được tư vấn, hỗ trợ pháp lý.

   

   

  H. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ TGPL

  Thực hiện Đề án, Trung tâm đã tăng cường hoạt động TGPL trong tố tụng. Số lượng và chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý trong tố tụng ngày càng tăng. Năm 2015, tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý trong tố tụng của Trung tâm là 27 vụ án; năm 2016 là 88 vụ án. 6 tháng đầu năm 2017, tổng số vụ án Trung tâm thực hiện và cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng là 85 vụ án (gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2015 và gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016). Nhiều vụ việc bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đối tượng TGPL do Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư Cộng tác viên của Trung tâm tham gia đã được Tòa án chấp nhận, giảm án, chuyển từ hình phạt tù sang cho hưởng án treo, công nhận quyền lợi của đối tượng TGPL. Việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư Cộng tác viên của Trung tâm đã được các cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận và đánh giá cao.

  Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tranh tụng cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã mời các chuyên gia đầu ngành về pháp luật hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình,... tập huấn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và các Luật sư là cộng tác viên. Nhờ đó, số lượng và chất lượng tham gia tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý ngày càng tăng, các chỉ tiêu tham gia tố tụng theo quy định của Bộ Tư pháp được hoàn thành. Cụ thể, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 có 7/7 Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu vụ việc (đạt tỷ lệ 100%), có 04 Trợ giúp viên pháp lý mặc dù mới qua 6 tháng nhưng đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm.

  Về câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, thực hiện Đề án, năm 2016, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tổ chức rà soát, đánh giá tính hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộTGPL. Qua rà soát,đã đề nghị giải thể 14 Câu lạc bộ TGPL hoạt động không có hiệu quả. Hiện nay chỉ còn có 31 Câu lạc TGPL đang hoạt động và nhìn chung các Câu lạc bộ này hoạt động tương đối đồng đều, nội dung sinh hoạt phong phú và có chiều sâu. Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ TGPL đã góp phần phổ biến kịp thời đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, tăng cường nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân, hạn chế tình trạng đơn, thư khiếu kiện, giữ gìn an toàn trật tự trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

  Có thể thấy, mặc dù còn có những khó khăn về nhiều mặt như cơ sở vật chất, kinh phí, số lượng biên chế còn mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ được giao… nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp của các ngành, các địa phương và đặc biệt là sự phấn đấu, nổ lực không ngừng của tập thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh, trong hơn 2 năm qua, công tác TGPL của tỉnh Hà Tĩnh đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu của Đề án. Những kết quả đó đã được Trung ương, tỉnh, các cơ quan hữu quan ghi nhận, đánh giá cao, là động lực để Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tăng cường mạnh mẽ hơn trong việc tham mưu thực hiện toàn diện công tác TGPL trên địa bàn tỉnh./.

                                                            Trịnh Diệu Oanh

                               Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

   

   

   


Thông báo