Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ 3
 • Theo Quyết định số 23/QĐ - ĐU ngày 11/8/2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp, Chi bộ 3 hiện nay gồm 10 đảng viên của các đơn vị: phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phòng Phổ biến giáo dục pháp luật; phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật,phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.
 •  

   Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007  của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ” và các văn bản có liên quan, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã thường xuyên quán triệt và chỉ đạo Chi bộ trực thuộc và các đảng viên thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các buổi sinh hoạt Chi bộ bằng nhiều hình thức khác nhau.

  Sau khi có Chỉ thỉ của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc sinh hoạt Chi bộ. Từ đầu năm, Đảng uỷ cũng đã ban hành Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác đảng trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng. Chính vì vậy, các Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng là mỗi tháng tổ chức 01 lần.

  Ngoài ra, các Chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn liền với việc đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề tổ chức rất có hiệu quả như: Sinh hoạt chuyên đề về  giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả ba nội dung cấp bách xây dựng đảng hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cán bộ Tư pháp “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”;  Chuyên đề về  tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên; Chuyên đề “học tập phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh”…

  Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ được Đảng uỷ và các Chi uỷ quan tâm. Chi bộ mở rộng và phát huy dân chủ, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên bày tỏ chính kiến, nguyện vọng. Chi bộ kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm. Biên bản sinh hoạt Chi bộ được ghi chép đầy đủ. Nhiều cấp uỷ đã ban hành mẫu sổ ghi Nghị quyết của Chi bộ và sổ ghi chép cho đảng viên; đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện. Sau khi ra Nghị quyết, kết luận thì Chi uỷ và Bí thư Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện.

  Kết quả đó khẳng định sự  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên; sự cố gắng của các đồng chí của Ban chấp hành Đảng bộ, Chi ủy viên và tất cả các cán bộ, đảng viên; sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ cơ quan.

  Qua nghiên cứu Báo cáo Chính trị và một số bài viết của một số tác giả, nhận thấy bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ còn tồn tại một số hạn chế nhỏ như:Hình thức sinh hoạt của một số Chi bộ chưa thật sự sinh động nên chưa thực sự lôi cuốn tất cả các đảng viên tham gia phát biểu ý kiến. Một số đảng viên chưa chủ động và nhiệt tình trong việc tham gia ý kiến tại cuộc họp Chi bộ; Một bộ phận đảng viên trẻ tự bằng lòng với năng lực trình độ của mình, chưa thật sự chịu khó trong việc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Chưa có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề mà chủ yếu theo sự chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên.

  Từ những hạn chế trên, xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong thời gian tới:

  - Một là,tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần xây dựng kế hoạch phân công chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết. Việc lựa chọn nội dung sinh hoạt cần có sự thảo luận, bàn bạc với đảng viên. Theo định kỳ tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác đảng và tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề giới thiệu về tình hình thời sự thế giới, trong nước và của tỉnh.

  - Hai là,phát huy tối đa vai trò của đảng viên trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ. Bố trí công việc hợp lý để tất cả đảng viên được tham gia sinh hoạt đầy đủ và được giao nhiệm vụ cụ thể; nhiệm vụ được phân thành các nhóm tuỳ theo từng loại hình công việc như công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể quần chúng, công tác xã hội…. Cần chú ý phát huy trí tuệ tập thể của toàn thể đảng viên trong Chi bộ trong việc tham gia thảo luận xây dựng nghị quyết, bàn và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp cụ thể để thực hiện. Tiếp tục giành thời gian thỏa đáng để đảng viên phát biểu, thể hiện chính kiến. Đồng thời cần có những gợi ý cần thiết để đảng viên tham gia thảo luận. Kịp thời phản ánh và báo cáo với cấp trên đối với những vấn đề thắc mắc, có ý kiến.

  - Ba là,theo định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007  của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”  nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết đại hội đảng các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  - Bốn là,duy trì công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, hướng dẫn công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở và kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, sau kiểm tra, giám sát phải thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để các Chi bộ biết, đồng thời có các giải pháp, hình thức phù hợp để trao đổi kinh nghiệm, phát động thi đua giữa các Chi bộ.

  - Năm là,mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên, Chi bộ giao. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư Chi bộ.

                                                                               Thanh Hoa