Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Hoạt động đấu giá tài sản của tổ chức xử lý nợ xấu
 • So với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, một trong những điểm mới của Luật Đấu giá tài sản là bổ sung đối tượng áp dụng đối với Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.
 • Theo Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ, Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng là Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Quản lý tài sản). Công ty Quản lý tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Theo đó, đây là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Vốn điều lệ của Công ty Quản lý tài sản là 2.000 tỷ đồng Việt Nam.

  Về tài sản đấu giá, Điều 64 Luật Đấu giá tài sản quy định Công ty Quản lý tài sản chỉ được đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà Công ty đã mua của tổ chức tín dụng Việt Nam.

  Về trình tự, thủ tục thực hiện đấu giá, Công ty Quản lý tài sản ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản hoặc tự đấu giá tài sản. Việc đấu giá phải được thực hiện theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản. Khi đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giả, một người chấp nhận giá thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người có tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

  Về quyền và nghĩa vụ, Công ty Quản lý tài sản phải có hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp nơi có trụ sở cấp Thẻ đấu giá viên và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên hành nghề tại công ty mình; báo cáo Bộ Tư pháp danh sách đấu giá viên đang hành nghề. Công ty Quản lý tài sản chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá. Trường hợp tự đấu giá thì phải chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Công ty Quản lý tài sản thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

  Về việc thẩm định giá khởi điểm, Nghị định số 61/2017/NĐ-CP quy định các trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu bao gồm:

  - Khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, Công ty Quản lý tài sản không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm.

  - Khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường.

  - Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, Công ty Quản lý tài sản không thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá khởi điểm.

  Về hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu: Công ty Quản lý tài sản quyết định thành lập Hội đồng đấu giá đối với các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn (có giá khởi điểm từ 100 tỷ đồng trở lên) để đấu giá đối với một hoặc nhiều khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Nguyên tắc hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2017/NĐ-CP./.

                                                                                         Hạnh Ngân