Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp thành công tốt đẹp
 • Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 24/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, vừa qua các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp
 •  

  Về công tác chỉ đạo điều hành: Thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp ủy Đảng cấp trên, ngày 15/8/2017 Đảng bộ Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch số 25 - KH/ĐU về Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017-2020, trên cơ sở đó Đảng ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo và chỉ đạo các Chi bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ để tổ chức Đại hội (Công văn số 26-CV/ĐU ngày 22/8/2017 và Công văn số 30-CV/ĐU ngày 12/9/2017), trong đó Đảng ủy quán triệt tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Xác định Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp tuyên truyền, thông tin sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đó, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, CCVC trong cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện  các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Việc tổ chức đại hội chi bộ phải đảm bảo yêu cầu đề ra, trên tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể để đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

   

   

  Mặt khác, để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp thì Đảng ủy đã chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự, cụ thể: việc giới thiệu và lựa chọn cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ phải thực hiện đúng các quy chế, quy định; đảm bảo mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể. Chú trọng mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, hiệu quả công tác thực tiễn hoạt động và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm căn cứ chủ yếu để giới thiệu ứng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020.

  Trên cơ sở các văn bản của cấp ủy cấp trên, các Chi bộ đã chuẩn bị nội dung và các điều kiện tốt để tổ chức Đại hội. Đảng ủy đã họp để duyệt nội dung Đại hội 05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

   

   

  Về nội dung: Bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cấp trên, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như:Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020;  Kiểm điểm vai trò, hiệu quả lãnh đạo của chi ủy trong nhiệm kỳ. Các báo cáo này đều bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên và được xây dựng có chất lượng, cụ thể: Về báo cáo chính trị đã đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm đánh giá thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu rõ những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 được các Chi bộ xây dựng vừa cụ thể, vừa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng loại hình chi bộ, trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ đã  đề cao việc tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ qua; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục cụ thể.

  Các Chi bộ đã thực hiện việc bầu cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể: 04 Chi bộ có từ 09 đảng viên trở lên đã bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; đối với Chi bộ Phòng Công chứng số 02 có 03 đảng viên nên bầu Bí thư theo quy định. Sau Đại hội, Đảng ủy đã duyệt và phê duyệt BCH, các chức danh bí thư và phó bí thư theo quy định.

   

   

  Về thời gian Đại hội: Đảng ủy đã chọn Chi bộ 01 tổ chức Đại hội đầu tiên để tiến hành rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội. Về thành phần tham dự gồm: mời đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Sở dự và chỉ đạo Đại hội; mời Bí thư các Chi bộ và toàn bộ đảng viên của Chi bộ dự Đại hội. Chi bộ 01 tổ chức Đại hội vào ngày 14/9/2017 và đã thành công tốt đẹp

  04 Chi bộ khác đã tổ chức Đại hội có chất lượng theo quy định và đã thành công tốt đẹp. Về thành phần Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tới dự và chỉ đạo. Đại hội của các Chi bộ có đầy đủ đảng viên tham dự.

  Về công tác tuyên truyền: Đảng ủy lãnh đạo và chỉ đạo các chi ủy phối hợp với lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ này được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả bằng nhiều hình thức như: Thông qua sinh hoạt của Chi bộ, Đảng bộ; Thông qua lễ chào cờ đầu tháng và giao ban đầu tuần; Thông qua việc góp ý các văn kiện Đại hội; Thông qua Bản Tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử của Ngành; Phân công các đảng viên, đoàn viên, CCVC trong cơ quan viết các tin, bài chào mừng Đại hội…

  Có thể khẳng định,  Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, CCVC trong cơ quan nhằm góp phần quan trọng xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh./.

  Hoa Phượng

Thông báo