Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
 • Thực hiện Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sở Tư pháp - Cơ quan thường Thường trực Hội đồng PH PBGDPL tỉnh gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 để các đơn vị, địa phương thực hiện thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên phương tiện trực quan như sau:
 •  

  1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

  2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 

  3. “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;

  4. “Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp”;

  5. “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

  6. “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp”;

  7. “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luât nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân”; 

  8. “Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp”’;

  9. “Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới”;

  10. “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực”.

  Ngoài những khẩu hiệu gợi ý dưới đây, trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị, địa phương có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện dặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đồng thời bám sát nội dung chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017.

                                                                                                                     Kim Oanh