Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
 • Ngày 05/10/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.
 •  

  H. Hoạt động TGPL lưu động của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

   

  Kế hoạch đã cụ thể hóa các nội dung triển khai thi hành Luật được quy định tại Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung sau: Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật TGPLvà hoạt động TGPL; Tổ chức, rà soát các văn bản QPPLcó liên quan đến hoạt động TGPL; Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL; Rà soát người thuộc diện được TGPL, đội ngũ người thực hiện TGPLvà tổ chức thực hiện TGPL.....

  Đặc biệt, ngoài các nội dung nêu trên, Kế hoạch của UBND tỉnh đã quy định cụ thể các nội dung nhằm tăng cường hoạt động TGPLtại các địa bàn trọng điểmtrên địa bàn tỉnh, trước mắt ưu tiên thực hiện tại Khu kinh tế Vũng Áng./.

  Tải về tại đây

  Ngọc Trâm

Thông báo