Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Một số kết quả hoạt động tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp năm 2017
 • Cho đến nay Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện rà soát và công bố công khai 11 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cụ thể gồm: hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi, luật sư, công chứng, giám định tư pháp, tư vẫn pháp luật, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại. Tổng cộng có 89 thủ tục.
 • Tính từ 01/01/2017 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp đã tiếp nhậntrên 11.500 hồ sơ thủ tục hành chính. Riêng giai đoạn chuyển qua Trung tâm hành chính côngtỉnh (tính từ 13/7/2017 đến hết ngày 05/12/2017) đã tiếp nhận trên 6.500 hồ sơ. Sở đã giải quyết kịp thời tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp với tỷ lệ 100%, đối với những hồ sơ chưa đủ, chưa phù hợp quy định đã được hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa để kịp thời giải quyết.

            Bình quân hàng tháng tiếp nhận trên 950 hồ sơ. Số lượng hồ sơ trong lĩnh vực lý lịch tư pháp chiếm phần lớn số lượng thủ tục hành chính tiếp nhận (Chiếm 99%).Ngoài ra có một số hồ sơ thuộc lĩnh vực khác nhưcông chứng, luật sư, nuôi con nuôi…

            Thực hiện quy định của pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho người dân, bên cạnh việc trực tiếp đến thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp còn có thể thực hiện qua các hình thức khác như qua dịch vụ bưu điện hoặc Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh địa chỉ: http://www.dichvucong.hatinh.gov.vn.

            Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp, Sở đã thường xuyên quan tâm bố trí 01 Lãnh đạo trực giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính tại cơ quan và bố trí 01 công chức trực tại bộ phận 1 cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh. Cáccán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở cơ bản là những người có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng cótinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tận tụy, đáp ứng được yêu cầu công việc. Ngoài ra, để giải quyết nhanh chóng, kịp thời hồ sơ cho người dân, Sở đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, quán triệt các phòng chuyên môn liên quan thường xuyên phối hợp với bộ phận một cửa, xử lý nhanh chóng kịp thời các hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

            Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực tư pháp hiện nay cũng gặp một số khó khăn như phần mềm dịch vụ công mới đưa vào vận hành còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ví dụ: Việc cấp nhật thông tin, trả kết quả vẫn còn chậm và mang tính thủ công…Lĩnh vực tư pháp trong những lĩnh vực có số lượng hồ sơ, thủ tục tiếp nhận và trả kết quả nhiều nhất và ngày càng có xu hương tăng lên, bình quân hàng ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp trên 60 hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp và một số thủ tục khác như luật sư, công chứng, trong khi đó số lượng cán bộ bố trị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mới chỉ bố trí được một người.

            Trong thời gian tới,để đảm bảo giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, một số giải pháp cần quan tâm thực hiện:

            - Cần sớm hoàn thiện phần mềm dịch vụ công phục vụ tốt hơn cho việc tiếp nhận và trả kết quả;

            - Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, đặc biệt là cơ quan Công An tỉnh trong việc phối hợp tra cứuhồ sơ lý lịch tư pháp nhanh chóng, kịp thời cho các tổ chức, cá nhân

            - Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến cho người dân về các hình thức đăng ký thực hiện thủ tục hành chính./.

   

  Việt Dũng

Thông báo