Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Cho thôi việc viên chức 02 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ
 • Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 •  

   

  Cụ thể, thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm để đưa ra khỏi đội ngũ những người có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều 29 Luật Viên chức.

  Cùng với đó là việc tăng cường thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau đây:

  - Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn).

  - Đẩy mạnh thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành.

  - Rà soát, sắp xếp, tinh giản biên chế với các chức danh kế toán, y học đường và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ.

  Nghị quyết 08/NQ-CP có hiệu lực ngày 24/01/2018./.

  Kiều Oanh

Thông báo