Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Kết quả 05 năm thực hiện chiến lược phát triển Lý lịch Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và một số đề xuất
 •  
 •  

            Lý lịch tư  pháp có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống dân sự của công dân, trong quản lý nhân sự và hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự, đáp ứng yêu cầu chứng minh về nhân thân tư pháp của cá nhân cũng như tạo điều kiện cho người bị  kết án trong việc xoá án tích, tái hoà nhập cộng đồng.

   

            Xuất phát từ ý nghĩa đó, nhà nước ta rất quan tâm đến việc phát triển chế định lý lịch tư pháp. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị ban hành Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đặt ra một trong những định hướng quan trọng là “tổ chức các cơ quan tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp hợp lý, khoa học và hiện đại”. Trong bối cảnh lý lịch tư pháp ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, ngày 19/02/2013 Thủ tướng Chính phủđã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.Sau 5 năm thực hiện Chiến lược này, công tác lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp đã đạt những kết quả nhất định.

   

            Để triển khai có hiệu quả Luật Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 về việc ban hành Quy chế phối hợp về việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Việc ban hành văn bản này đã góp phần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc cập nhật, cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp, góp phần tạo bước chuyển biến và nâng cao chất lượng của công tác này trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đã chủ động, tích cực trong việc rà soát thông tin lý lịch tư pháp, đảm bảo đúng trình tự quy định; chủ động đối chiếu, kiểm tra, rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp. Từ ngày 01/3/2013 đến ngày 30/6/2018, Sở Tư pháp đã tiếp nhận được 17.523 thông tin lý lịch tư pháp được cung cấp bởi Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp và đã tiến hành kiểm tra, phân loại tất cả các thông tin này. Trong đó số thông tin đã được lập lý lịch tư pháp và cập nhật bổ sung là 17.020 thông tin, số thông tin cung cấp dưới dạng điện tử là 7.371 thông tin.Tất cả các thông tin lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp đều đã được lưu bằng văn bản giấy, được sắp xếp, lưu trữ đúng theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Đối với những trường hợp thông tin lý lịch tư pháp được cập nhật bổ sung vào Lý lịch tư pháp đã được lập trong dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử, Sở Tư pháp cũng đã tiến hành bổ sung các văn bản có chứa thông tin lý lịch tư pháp bổ sung vào hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy.

   

  Bên cạnh những kết quả đó, công tác này vẫn còn một số hạn chế như: việc giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho các đối tượng thuộc diện đương nhiên xóa án tích vẫn còn khó khăn. Do hiện nay các văn bản liên quan như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự chỉ quy định về các điều kiện để xem xét xóa án tích nhưng chưa có văn bản nào quy định về hồ sơ, thủ tục để thực hiện xóa án tích cho các đối tượng này. Vì vậy, khi tiến hành giải quyết yêu cầu của người dân, Sở Tư pháp phải xác minh các điều kiện đương nhiên xóa án tích ở các cơ quan khác như Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự,… dẫn đến mất nhiều thời gian, nhất là những trường hợp bị kết án đã lâu (khoảng 20 - 30 năm trước đây); Việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp giữa các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự,... chủ yếu vẫn theo con đường công văn bưu chính truyền thống dẫn đến thông tin cung cấp đôi khi chưa kịp thời, đầy đủ, thất lạc thông tin…

   

  Trong thời gian tới, để việc thực hiện Chiến lược đạt kết quả cao hơn, đáp ứng được các nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược, tác giả đề xuất một số nội dung sau:

   

  Một là, Bộ Tư pháp cần tham mưu cấp có thẩm quyền quy định rõ về hồ sơ yêu cầu xóa án trong trường hợp đương nhiên xóa án tích và quy định mẫu Giấy chứng nhận xóa án tích hoặc Quyết định xóa án tích để người dân thuận lợi hơn trong việc chứng minh mình đã xóa án tích. Đồng thời, đề xuất chỉnh sửa Khoản 1 Điều 369 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 theo hướng khi nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Giấy chứng nhận xóa án tích hoặc Quyết định xóa án tích cho họ.

   

  Hai là, Bộ Tư pháp cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp về các vấn đề như kỹ năng sử dụng phần mềm, quản trị mạng,…

   

  Ba là, Bộ Tư pháp và Bộ Công an sớm có văn bản hướng dẫn Sở Tư pháp và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã ký ngày 29/6/2018 giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát - Bộ Công an.

   

  Bốn là, các cơ quan như Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục có các hoạt động tuyên tuyền, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp thuộc ngành mình nhằm nâng cao hơn nữa mối quan hệ phối hợp với Sở Tư pháp trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

   

  Năm là, Bộ Nội vụ sớm tham mưu ban hành văn bản quy định về chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để động viên kịp thời những cán bộ làm công tác này./.

   

  Kim Lân


Thông báo