Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Họp ban chỉ đạo Đề án tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh
 • Ngày 13/9/2019, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ.
 •  

   

   

  Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề án thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Đề án này trên địa bàn tỉnh.

   

  Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/5/2019.  Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đề án. Đề án này được triển khai với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theoHiến pháp,pháp luật; đưa công tác PBGDPLphát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủquyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.

   

               Thiều Chiên


Thông báo