Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
 • Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 •  

   

   

  Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính cấp sở được cấu trúc 08 lĩnh vực, với 39 tiêu chí theo thang điểm 100 (bao gồm điểm chấm theo tiêu chí: 80 điểm và điểm điều tra xã hội học: 20 điểm); Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính UBND cấp huyện được cấu trúc 09 lĩnh vực, với 44 tiêu chí theo thang điểm 100 (bao gồm điểm chấm theo tiêu chí: 80 điểm và điểm điều tra xã hội học: 20 điểm); Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính UBND cấp xã được cấu trúc 09 lĩnh vực, với 34 tiêu chí theo thang điểm 100 (bao gồm điểm chấm theo tiêu chí: 70 điểm và điểm điều tra xã hội học: 30 điểm); Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được cấu trúc 05 lĩnh vực, với 21 tiêu chí theo thang điểm 60 (bao gồm điểm chấm theo tiêu chí: 40 điểm và điểm điều tra xã hội học: 20 điểm).

   

  Bên cạnh đó, Quy chế còn quy định quy trình xác định chỉ số cải cách hành chính và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

   

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/10/2019 và thay thế Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh./.

   

  Phan Huyền


Thông báo