Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • UBND tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện cải cách hành chính
 • Ngày 27/9/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính.
 •  

   

   

  Theo đó, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị với các nội dung cụ thể như: xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và tổ chức thực hiện, tuyên truyền về cải cách hành chính, chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo về cải cách hành chính, kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm.

   

  Các giải pháp về chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính được quy định trong Quyết định này bao gồm: Bố trí đủ ngân sách để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; Trực tiếp phụ trách cải cách hành chính, đồng thời có văn bản phân công cán bộ, công chức tham mưu cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; Gắn việc thực hiện cải cách hành chính với công tác khen thưởng hoặc kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; Đưa nội dung cải cách hành chính để đánh giá, kiểm điểm trong các cuộc họp giao ban và Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

   

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2019./.

   

               Thiều Chiên


Thông báo