Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

 • Hà Tĩnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biên Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” trên địa bàn tỉnh
 •  
 •  

   

   

  Vừa qua, UBND Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc thực hiệnĐề án“tuyên truyền, phổ biên Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”(Đề án)trên địa bàn tỉnh.

   

  Theo đó, nội dung của Kế hoạch là: Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển; Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật có liên quan cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tổ chức thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép qua các hoạt động khác

   

  Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2023, Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình./.

   

                                                                                                Kim Oanh


Thông báo