Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chi tiết

  • Hà Tĩnh hưởng ứng tích cực cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”
  •  
  • Nhằm triển khai các Văn bản của Trung ương về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”, vừa qua  UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5454/UBND-NC1 triển khai Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản cụ thể hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, tổ chức và các thành phần có liên quan tham gia hội thi này. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có học sinh của 40 trường trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi.

     

    Đây là một cuộc thi rất có ý nghĩa. Vì “Cuộc thi “Pháp luật học đường” không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của các em học sinh, học viên, sinh viên mà còn giúp các em có thêm kiến thức pháp luật, thấy pháp luật thật dễ hiểu, thật gần gũi; thấy việc chấp hành pháp luật thật cần thiết và cũng thật đơn giản như những công việc hàng ngày… Đồng thời, Cuộc thi trực tuyến còn thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8  Khóa XI và quy định của Luật Giáo dục mới được Quốc hội thông qua, cũng như định hướng mới của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung mạnh vào hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường; đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Cuộc thi còn là một minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - một  trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt”(Trích bài phát biểu của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại Lễ Phát động cuộc thi). 


Thông báo