Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

  • Quyết định 16/2014/QĐ-UBND
  • Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Thông báo