Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Hướng dẫn nghiệp vụ

  • Tài liệu biên soạn Đề cương tuyên truyền pháp luật
  • Đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật là tài liệu dùng để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, phổ biến một văn bản pháp luật, một vấn đề pháp lý mà người sử dụng có thể dựa vào đó để nghiên cứu nội dung văn bản,...
  • Biên soạn tờ gấp tuyên truyền pháp luật
  • Tờ gấp tuyên truyền pháp luật là một loại tài liệu tuyên truyền pháp luật được biên soạn một cách ngắn gọn, rõ ràng trên khuôn khổ một tờ giấy nên dễ dàng, thuận tiện trong sử dụng, là một trong những hình thức tuyên truyền...
  • Hướng dẫn soạn thảo văn bản QPPL của HĐND - UBND
  • Tăng cường năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” đến năm 2010, ...
  • Rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL
  • Điều 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định: Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát...
  • Quy trình rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL
  • Việc lập kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tuỳ thuộc vào tính chất của công việc, tức là rà soát, hệ thống hoá định kỳ hay là theo từng đợt (đột xuất).