Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Xây dựng văn bản

  • Hướng dẫn soạn thảo văn bản QPPL của HĐND - UBND
  • Tăng cường năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” đến năm 2010, ...
  • Rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL
  • Điều 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định: Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát...
  • Quy trình rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL
  • Việc lập kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tuỳ thuộc vào tính chất của công việc, tức là rà soát, hệ thống hoá định kỳ hay là theo từng đợt (đột xuất).

Thông báo