Trang TTĐT Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Hoạt động Đảng, đoàn thể

  • Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ 3
  • Theo Quyết định số 23/QĐ - ĐU ngày 11/8/2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp, Chi bộ 3 hiện nay gồm 10 đảng viên của các đơn vị: phòng Xây dựng và Kiểm tra văn...