Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

        Theo đó, Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm:

        - Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại;

        - Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại;

        - Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên;

        - Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên;

        - Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên;

        - Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào tự nhiên;

        - Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác;

        Mức giá quy định tại các Bảng giá này là căn cứ để tính thuế tài nguyên.

        Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2020 và thay thế Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND./.

                                                                     Kim Khánh