Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương. Theo đó, danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương được quy định như sau:

         * Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi bao gồm:

        - Vị trí làm công tác thanh tra.

        - Vị trí làm công tác tiếp công dân.

        - Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

        - Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng.

        - Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

        * Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: từ đủ 03 năm đến 05 năm.

        Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2021. /.

Phan Huyền