Tại Điều 19 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện, quản lý việc đăng ký phương tiện; tổ chức quản lý phương tiện thuộc diện được miễn đăng ký theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân công, phân cấp Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký.”.

        Theo đó, UBND tỉnh đã phân cấp cho Sở Giao thông vận tải thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. UBND cấp huyện thực hiện quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký trên phạm vi quản lý.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/10/2021./.

                                                                                              Kim Khánh