Thực hiện Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND huyện Hương Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và thực thi công vụ năm 2021, từ ngày 13/7 đến ngày 25/7/2021 Phòng Tư pháp tham gia cùng đoàn cải cách hành chính huyện lồng ghép tiến hành kiểm tra công tác cải cách thể chế và đăng ký hộ tịch, chứng thực tại 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.