H. Đ/c Lê Thị Phương Thanh - Trưởng Phòng Tư pháp

        Tại Hội nghị, các hòa giải viên đã được đồng chí Lê Thị Phương Thanh  - Trưởng phòng Tư pháp giới thiệu một số quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.  Đồng thời, các Hòa giải viên đã được Phòng Tư pháp cấp phát miễn phí Bộ tài liệu công tác hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp xây dựng.

H. Toàn cảnh Hội nghị

        Thông qua Hội nghị nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên, từ đó nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở tại các địa phương./.

Nguyễn Thảo, PTP huyện Thạch Hà