Đoàn tổ chức kiểm tra, khảo sát tại các xã

        Thông qua việc kiểm tra, khảo sát hoạt động hòa giải ở cơ sở nhằm nắm bắt tình hình, đánh giá một cách đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong công tác Hòa giải ở cơ sở; đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, từ đó tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở góp phần đưa công tác hòa giải ở cơ sở đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

Phòng tư pháp huyện Vũ Quang