Thực hiện Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thị xã về kiểm tra công tác tư pháp năm 2020, Đoàn kiểm tra công tác tư pháp đã tiến hành kiểm tra tại 11/11 xã, phường. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và 02 công chức Tư pháp-Hộ tịch xã, phường.

        Tại mỗi đơn vị Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá về công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực; công tác thực hiện số hóa hộ tịch; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật…. Qua công tác kiểm tra, Đoàn cũng đã chỉ ra một số sai sót trong quá trình triển khai thực hiện công tác tư pháp như: nội dung kế hoạch chưa cụ thể; hồ sơ hộ tịch chưa đảm bảo theo quy định; thiếu xác minh đối với một số việc đăng ký hộ tịch; …

Kiểm tra tại UBND phường Kỳ Long

        Trong thời gian tới, Đoàn đề nghị lãnh đạo UBND xã, phường tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, thận trọng trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch, nhằm hạn chế sai sót chịu trách nhiệm pháp lý khi các bên có phát sinh tranh chấp liên quan công tác hộ tịch. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác số hóa dữ liệu hộ tịch, bố trí con người, kinh phí để việc thực hiện số hóa hộ tịch có chất lượng và hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời, quan tâm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

                                                            Thùy Linh, PTP thị xã Kỳ Anh