Thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021, Phòng Tư pháp Thạch Hà đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp cấp xã 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, từ ngày 06/7 đến 15/7/2021 Phòng lần lượt kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp trên các lĩnh vực: hộ tịch; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xử lý vi phạm hành chính.

        Để đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, hoạt động kiểm tra được tiến hành riêng lẻ (01 đơn vị/buổi), đảm bảo 5K, mỗi đơn vị cử 01 công chức tư pháp - hộ tịch mang hồ sơ lên kiểm tra tại Phòng Tư pháp.

        Thông qua công tác kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời nắm được tình hình, thực trạng công tác tư pháp trên một số lĩnh vực, từ đó có sự chấn chỉnh, hướng dẫn kịp thời./.

 

                                                                                        Hồng Thắm