Đây là nội dung nằm trong Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND huyện về xây dựng và phát triển mô hình Tổ hòa giải ở cơ sở kiểu mẫu. Mục đích nhằm xây dựng 01 mô hình “Tổ hòa giải ở cơ sở kiểu mẫu” để thực hiện chỉ đạo điểm, từ đó nhân rộng trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Theo Kế hoạch đề ra, việc xây dựng, củng cố mô hình sẽ được hoàn thành trong năm 2021 và bắt đầu phát triển, nhân rộng từ năm 2022; việc tổng kết được thực hiện trong năm 2022, lồng ghép trong việc tổng kết Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn huyện./.

H. Thắm