Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 13/11/2019 của UBND huyện về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020, vừa qua, UBND huyện  Thạch Hà đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và quán triệt Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 250 cán bộ cốt cán các trường học trên địa bàn.