Thực hiện Kế hoạch phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021, vừa qua Phòng Tư pháp phối hợp Hội Liên hiệp Phụ Nữ thị xã tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phổ biến các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã. Tham dự Hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, đến chị em phụ nữ và các Nghị quyết được HĐND thị xã khóa VI, kỳ họp thứ 14 thông qua liên quan đến các cơ chế hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình giảm trừ; hỗ trợ chỉnh trang và phát triển đô thị; khuyến khích phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.