Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, ngày 05/7/2021, Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Chương trình số 07-CTr/TU về công tác trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025.

        Chương trình xác định các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền về cải cách tư pháp; triển khai thực hiện nghiêm túc các đạo luật liên quan đến công tác tư pháp giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và cơ quan Thường trực; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp; lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động bổ trợ tư pháp; phát huy vai trò giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.