Vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

        Quy định này quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh; áp dụng đối với các công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

        Việc xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng phải đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật và phải phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng được chấm điểm trên 06 tiêu chí với tổng số tối đa 100 điểm. Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng được xét chọn phải đạt từ 65 điểm trở lên, trong đó phải đạt điểm tối thiểu hoặc bắt buộc của từng tiêu chí.