Hà Tĩnh  có 13 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 02 thị xã và 10 huyện); có 216 đơn vị hành chính cấp xã, với dân số hơn 1,3 triệu người, trong đó chủ yếu là dân tộc Kinh (chiếm hơn 90%), có 04 dân tộc thiểu số cư trú tập trung, xen ghép tại 8 thôn, bản thuộc 7 xã của 3 huyện miền núi: Hương Khê, Hương Sơn và Vũ Quang. Đây đều là các huyện miền núi, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao.