Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc và mùa xuân mới - mùa xuân năm 2021 với niềm tin, hy vọng vào khí thế mới. Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021. Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của 100% công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

        Hội nghị đã  thông qua các báo cáo được trình bày gồm: báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở; báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân; Công khai tài chính; báo cáo kết quả hoạt động các phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Và có nhiều tham luận, nhiều ý kiến phát biểu có chất lượng tại hội nghị.

        Tại hội nghị đã tổ chức ký kết cho các tập thể, cá nhân đăng ký về các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021. 100% ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2021. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

 

 


Hoa Phượng, Sở Tư pháp