Về việc phối hợp cung cấp thông tin để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

        Để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc cập nhật, cung cấp, tiếp nhận thông tin LLTP, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin LLTP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011). Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã phối hợp với Sở Tư pháp trong việc cung cấp thông tin LLTP. Việc cung cấp thông tin LLTP cơ bản được các cơ quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Theo thống kê, từ ngày 01/7/2010 đến ngày 30/6/2020 các cơ quan liên quan đã cung cấp 26.824 thông tin LLTP về án tích; không có thông tin LLTP về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

        Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp thông qua nhiều hình thức như ký Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, trao đổi bằng văn bản, trao đổi trực tiếp…

        Định kỳ hàng quý, Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, trên cơ sở đó, các đơn vị tiến hành cập nhật, bổ sung các thông tin còn thiếu.

        Về tình hình tiếp nhận, xử lý, cập nhật, cung cấp, lưu trữ thông tin lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp

        Trên cơ sở thông tin LLTP do các cơ quan liên quan cung cấp, Sở Tư pháp đã thực hiện việc lập LLTP kịp thời theo đúng quy định. Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 30/6/2020, Sở đã lập 11.664 bản LLTP và 10.743 Phiếu cung cấp thông tin LLTP bổ sung gửi Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

        Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, phân loại và xử lý thông tin LLTP. Tất cả các thông tin LLTP do cơ quan, đơn vị cung cấp, Sở đã kịp thời kiểm tra, phân loại theo từng loại thông tin, sau đó tiến hành lập LLTP, cập nhật và xử lý thông tin theo đúng quy định.

        Đối với những loại thông tin không thuộc thẩm quyền xử lý, Sở thực hiện gửi cho các đơn vị có thẩm quyền. Trong 10 năm qua Sở Tư pháp đã cung cấp 1.625 thông tin cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

        Trong trường hợp cần có thêm thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đối với người bị kết án, Sở Tư pháp đã gửi văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan như Tòa án đã xét xử sơ thẩm, cơ quan thi hành án dân sự,…cung cấp các thông tin liên quan như việc chấp hành xong hình phạt, đặc xá, đại xá, thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản và các quyết định dân sự … Các cơ quan được đề nghị cũng đã tích cực phối hợp gửi kết quả trả lời kịp thời cho Sở Tư pháp.

        Công tác cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức

        Từ năm 2010 đến tháng 7/2017, công tác cấp Phiếu LLTP được giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. Từ tháng 7/2017 đến nay thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian làm việc, thủ tục, mức thu phí và thời gian giải quyết công việc,…được công khai minh bạch, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu cấp Phiếu LLTP.