Từ năm 2016 đến nay, việc giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý của Bộ Tư pháp đã góp phần nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trong tố tụng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân. Đồng thời, đây cũng là một trong những công cụ để theo dõi, đánh giá vị trí việc làm, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Từ chỗ hoạt động tham gia tố tụng chủ yếu dựa vào đội ngũ luật sư, Trợ giúp viên pháp lý tham gia rất ít thì nay, các Trợ giúp viên pháp lý đã trở thành lực lượng chính trong hoạt động tham gia tố tụng.

        Năm 2020, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã cử và thực hiện 229 vụ việc (tăng 33 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: 207 vụ việc Hình sự; 22 vụ việc Dân sự, Hôn nhân và gia đình. Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 209,5 vụ việc chiếm 92% tổng số vụ việc; Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện 18,5 vụ việc chiếm 8% tổng số vụ việc. Trung tâm đã hoàn thành 180/228 vụ việc chiếm 79% tổng số vụ việc, trong đó: Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 167 chiếm 93% tổng số vụ việc hoàn thành; Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện 13 vụ việc chiếm 7% tổng số vụ việc hoàn thành. Đến nay, 100% Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đạt chỉ tiêu về vụ việc tham gia tố tụng theo quy định của Bộ Tư pháp, trong đó: có 3/6 Trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu tốt chiếm 50% tổng số Trợ giúp viên pháp lý.