Thực hiện Quyết định số 734/TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, ngày 12/6/1998, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã Quyết định thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh Hà Tĩnh. Từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, thực hiện lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước”, được sự quan tâm của Cục Trợ giúp pháp lý-Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Sở Tư pháp và sự đoàn kết nhất trí cao của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, đạt được nhiều thành quả nổi bật.