Đề án được xây dựng với mục tiêu nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua; triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các quy định của pháp luật có liên quan,… được triển khai ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó, tập trung ở các địa bàn trọng điểm như có nhiều biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, đô thị, khu công nghiệp,…