Đối tượng được cấp mới thẻ giám định viên tư pháp bao gồm người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp từ ngày 01/01/2021 theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Giám định viên tư pháp được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021 và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định tại Điều 10 của Luật Giám định tư pháp.

        Đối với người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp từ ngày 01/01/2021, Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện cấp thẻ giám định viên tư pháp.

        Đối với giám định viên tư pháp được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh rà soát, lập danh sách, hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp

        Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký./.

Hạnh Ngân