Buổi Tọa đàm được tổ chức ngay sau Lễ chào cờ đầu tháng, thu hút sự tham gia đông đảo của công chức, viên chức, người lao động và hội viên Chi hội Luật gia Sở Tư pháp.

Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn - PGĐ Sở, Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia

và Đ/c Nguyễn Thành Trung - Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia đồng chủ trì Tọa đàm

 

        Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 chương và 179 điều với nhiều thay đổi quan trọng, được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn 06 năm thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Đồng thời, nhằm kịp thời cụ thể hóa Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị và các chủ trương, đường lối chỉ đạo khác của Đảng và Nhà nước về vấn đề bảo vệ môi trường và hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

    Tham gia góp ý kiến dự thảo Luật, công chức, viên chức, người lao động và các hội viên Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã tập trung vào các vấn đề quan trọng như: Phân cấp sự cố và các giai đoạn ứng phó sự cố môi trường; bồi thường thiệt hại về môi trường; đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường;… Qua đó đã có những ý kiến góp ý chất lượng để tổng hợp, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh./.

Thành Trung