Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đồng thời đảm bảo phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và việc thực hiện các Đề án về PBGDPL, đặc biệt là Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” được ban hành kèm theo Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh.

        Theo nội dung Kế hoạch, trong tháng cao điểm từ 15/10 đến 15/11/2020, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam, nội dung các văn bản pháp luật mới, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các văn bản pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị do Trung ương và tỉnh ban hành; tuyên truyền về kết quả, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII;  tuyên truyền về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế…

        Hình thức tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam do các  sở, ban, ngành, địa phương chủ động lựa chọn, đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Trong đó chú trọng một số hình thức như: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông qua mạng xã hội, biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL, tổ chức mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổng kết biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và PBGDPL; thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày pháp luật thông qua hệ thống băng rôn, áp phích trên các tuyến đường, các khu trung tâm; Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và việc thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”….

                                                                                           Thiều Chiên