1. Đơn yêu cầu TGPL.docx

2. Tờ thông tin về người được TGPL.docx