STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I. Ban giám đốc Trung tâm

1

Nguyễn Quốc Tuấn

Giám đốc Trung tâm

0239.3.890.273

2

Trịnh Diệu Oanh

Phó Giám đốc Trung tâm

0239.3.699.188

3

Trần Thanh Minh

Phó Giám đốc Trung tâm

0239.3.857.216

II. Phòng Hành chính - Tổng hợp

4

Nguyễn Khánh Toàn

Trưởng phòng

0239.3.693.656

5

Nguyễn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng

0239.3.693.656

6

Từ Thị Kim Oanh

Chuyên viên CNTT

0239.3.857.216

7

Phan Thị Huyền

Chuyên viên pháp lý

0239.3.693.656

8

Lê Thị Cẩm Thạch

Kế toán

0239.3.699.188

9

Phạm Thị Châu

Cán sự

0239.3.693.656

III. Phòng Nghiệp vụ

10

Đinh Thị Hiền

Trưởng phòng

0239.3.699.188

11

Võ Quốc Hoàng

Phó trưởng phòng

0239.3.699.188

12

Phan Ngọc Trâm

Chuyên viên pháp lý

0239.3.699.188

13

Lê Văn Quế

Chuyên viên pháp lý

0239.3.699.188

14

Nguyễn Anh Thơ

Chuyên viên pháp lý

0239.3.699.188